Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

SĄVOKOS

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Duomenų subjektas – Klinikos darbuotojas, klientas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Klinika.

Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, kuris Klinikos vardu tvarko asmens duomenis.

ERĮ – Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka IĮ T. Rajecko stomatologijos kabinetas“ (Klinika) teikdama odontologijos paslaugas ir aptarnaudama asmenis jiems kreipiantis telefonu ir (ar) per interneto svetainę www.rajeckoklinika.lt.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ADTAĮ, ERĮ ir kitų įstatymų, reglamentuojančių pacientų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Klinika visada elgiasi laikydamasi gerosios veiklos praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus.

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai kreipiatės į Kliniką.

Šioje Privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie duomenų apsaugą, ypač – apie Jums Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu  užtikrinamas duomenų subjekto teises.

Ši Privatumo politika papildo Odontologijos ir (ar) burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį su pacientu. Esant Privatumo nuostatų neatitikimams tarp sutarties ir Privatumo politikos, taikomos sutarties nuostatos.

Klinikos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

tel. 868512212;

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR KITA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

Odontologijos paslaugų teikimas

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, kuriems teikiamos ar buvo teiktos Klinikos paslaugos.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), gimimo data, asmens kodas, specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, užkrečiamųjų ligų istorija ir kt.), asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys, asmens, kuriam teikiama bet kokia informacija apie paciento gydymo eigą apie gydymo rezultatus, vardas, pavardė, ryšys su pacientu.

Saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali tvarkyti tik atsakingi Klinikos darbuotojai, gydytojai odontologai ir asistentai, o prieiga prie šių duomenų griežtai ribojama.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys teikiami tik tiems duomenų gavėjams, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti ar pareigą jiems teikti (advokatai, antstoliai, mokesčių inspekcija ir pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. Taip pat asmens duomenys gali būti teikiami duomenų subjekto pageidavimu / sutikimu konkretiems duomenų gavėjams.

Slapukų tvarkymas interneto svetainėje

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a p.. Pažymėtina, kad duomenų subjekto sutikimas vadovaujantis ERĮ nuostatomis reikalingas tik dėl netechninių slapukų.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, naršantys Klinikos interneto svetainėje.

Tvarkomi asmens duomenys: kai prisijungiate prie interneto svetainės tvarkome IP adresą, tinklo (jūsų įrenginio naudojamą naršyklę), vietos duomenis ir kt.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali tvarkyti tik paslaugų teikėjo atsakingi darbuotojai, o prieiga prie duomenų griežtai ribojama.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys niekam neteikiami, asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų interneto svetainė nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Klinikos naudojami slapukai yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje. Klinika taip pat naudoja ir netechninius slapukus.

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga 2 metai Vartotojo išskyrimas
_gat 1 min. Naudojamas siekiant pagerinti greitaveiką, gali būti naudojamas ir kitu pavadinimu – _dc_gtm_
_gid 24 val. Vartotojo išskyrimas
pll_language 1 metai Naudojamas saugoti vartotojo pasirinktą kalbą

 

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kad naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų Platforma po to, kai parodome slapukų pranešimą, sutinkate su slapukais bei patvirtinate, kad esate informuotas apie juos. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

Asmenų aptarnavimas

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a p., 9 str. 2 d. a p.

Duomenų subjektų kategorijos: asmenys, kurie kreipiasi į Kliniką.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pageidauja pateikti Klinikai kreipdamasis į Kliniką.

Saugojimo terminas: duomenys trinami kai išnagrinėjamas asmens kreipimąsis į Bendrovę.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenis gali naudoti tik atsakingi darbuotojai.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys niekam neteikiami.

Klinika Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami Klinikos teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją Klinikai pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuo asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo, pavardė, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių duomenų) ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų ir kitų perteklinių ir nereikalingų duomenų.

Personalo valdymas

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Tvarkomi asmens duomenys ir duomenų subjektų kategorijos:

  • pretendentų užimti pareigas asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens nuotrauka, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, adresas), išsilavinimas, informacija apie darbą kitose darbovietėse, kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikia savo gyvenimo aprašyme.
  • buvusių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, el. pašto adresas), asmens duomenys nurodyti darbo sutartyje ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pateikė Klinikai.
  • darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmes kodas, gimimo data, darbo funkcija (pareigos), darbuotojo paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys, banko sąskaitos duomenys, kiti asmens duomenys nurodyti darbo sutartyje (darbo užmokestis, darbo sutarties terminas), specialių kategorijų duomenys ir kiti duomenys, kuriuos fizinis asmuo pats pageidauja pateikti Klinikai.

Saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus pretendentų atrankos vykdymo tikslais tvarkomus asmens duomenis, nereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami po atrankos į laisvą darbo vietą procedūros pabaigos.

Duomenų tvarkymas ir saugumas: asmens duomenis gali naudoti tik atsakingi darbuotojai.

Duomenų gavėjų kategorijos: valstybės institucijos (pvz., mokesčių inspekcija, valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Teisėto tvarkymo sąlygos, numatytos BDAR: 6 str. 1 d. a, b ir c p., 9 str. 2 d. a, b ir h p.

Tvarkomi asmens duomenys: atsiskaitymų, mokėjimų duomenys, bet kokia kita informacija, nurodoma mokėjimo pavedime.

Duomenų subjektų kategorijos: Asmenys, kurie atlieka mokėjimo pavedimus Klinikai arba kuriems Klinika atlieka mokėjimo pavedimus.

Saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi teisės aktuose nustatytais terminais.

Duomenų tvarkymas: asmens duomenimis gali naudotis tik atsakingi darbuotojai, įgalioti tvarkyti buhalterinę apskaitą.

Duomenų gavėjų kategorijos: duomenys teikiami tik tiems duomenų gavėjams, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę šiuos duomenis gauti (advokatai, antstoliai, mokesčių inspekcija ir pan.), asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Klinika, vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be Klinikos sutikimo.

Klinika pasitelkia duomenų tvarkytojus tik tais atvejais, kai tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų negali atlikti pati.

Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų Klinikos vardu bei tik pagal Klinikos nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis Klinikos išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina Klinika bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi Klinikos vardu tvarkomi duomenys išlieka Klinikos kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis Klinikos nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises Klinika įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Klinika gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Klinika per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, Klinikai tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

būti informuotas apie duomenų tvarkymą

Klinika Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

susipažinti su tvarkomais duomenimis

Klinika Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Klinika pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę Klinikos reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, Klinikai nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį Klinika gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Klinika tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Klinika pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Klinika nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Klinika Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Klinikos teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Klinika duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl tolesnio duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais. Jums prieštaraujant duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, Klinika Jūsų asmens duomenų tokiais tikslais nebetvarkys.

Pastebėtina, kad Klinika šiuo metu netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į Kliniką žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

Klinika apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Klinika apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

  • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
  • duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
  • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
  • priemonių, kurių ėmėsi Klinika, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
  • kita informacija, kuri Klinikas manymu turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to apie įvykusį pažeidimą Klinika paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

Klinika esant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemones asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, Klinika ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

Klinika itin atsakingai saugo Jūsų asmens duomenis, naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose į kurias patekimas yra kontroliuojamas, ir kuriose yra pritaikytos kitos apsaugos priemonės. Asmenys, dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose, duomenų valdytojo vidaus norminiuose aktuose ir (arba) konfidencialumo susitarimų. Klinika nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika yra ir Klinikos duomenų tvarkymo veiklos įrašai.

Savo veiklą Klinika vysto ir gerina nuolat, todėl Klinika turi teisę pakeisti šią duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Visi pakeitimai nedelsiant publikuojami Klinikos interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika peržiūrima periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus.

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar klausimų dėl Jūsų teisių, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu:

tel. 868512212;